1. Varför gör ni den här förändringen?

– Ica har tagit fram en ny koncernstrategi under 2012. För att följa strategin behöver vi anpassa it-organisationen. Det är en relativt stor förändring vi gör just nu, där vi flyttar ut ett antal hundra personer från den centrala organisationen till den lokala svenska it-organisationen.

2. Hur ser tidsplanen ut?

– Vi började planera för den här förändringen under andra halvan av 2012. Vissa delar av organisationen trädde i kraft den 1 januari, och vissa delar ska genomföras under 2013.

3. Vad innebär förändringen?

– Vi etablerar en organisation där Group IT har övergripande ansvar för it inom hela koncernen. Vi vill uppnå en helhetsbild över all it inom koncernen med gemensam policy och ramverk, så att vi jobbar på ett enhetligt sätt och kan realisera it-synergier. Det ansvaret ligger hos Group IT.

4. Hur påverkas den svenska it-avdelningen?

– Vi etablerar en tydlig struktur när det gäller de lokala it-avdelningarna hos de olika bolagen, där vi ska jobba med lokala it-strategier för varje bolag. De t innebär att de får ansvar för projektportföljen och applikationsportföljen. Den tredje komponenten i den förändringen är att samla all it-infrastruktur i koncernen i en gemensam organisation som vi kallar IT Services.

5. Hur stor är Icas it-avdelning i dag och hur stor ska den bli?

– It-organisationen inom Ica är totalt sett runt 800 personer. Varje bolag ska se över sin egen bemanning. Strukturen för de lokala organisationerna i Sverige ska vara klar den 1 april.

6. Hur påverkar omorganisationen era it-inköp, ska ni rensa bland era it-leverantörer?

– Från och med den 1 januari är det Group ITs ansvar att godkänna alla leverantörer. Vi har sagt att vi ska skaffa bättre kontroll över dem, men vi gör inte någon översyn över leverantörerna i samband med det här.

7.
Hur många olika leverantörer har ni i dag?

– Vi har ett antal hundra, vilket också inkluderar en flora av många små leverantörer.

8. Nu är alltså tanken att få bättre kontroll och att leverantörerna ska bli färre. Hur kommer det att slå?

– Vi ska se över antalet leverantörer och vi vill samla större del av leveransen till ett färre antal aktörer. Vi ser även över hur många ramavtalskonsulter vi vill ha varje kalenderår. Redan i dag har vi betydligt färre än vad vi har haft tidigare.

9.
Nyligen kom beskedet att Ica ska börsnoteras. Har organisationsförändringen någon koppling till det?

– Nej, det vi gör nu har ingenting med de nya ägarna att göra. Det här arbetet påbörjades redan under andra halvåret 2012, och är en del av den nya koncernstrategin från Per Strömberg, som tillträder som ny vd den 1 april.

Fakta

Yngve Nivaeus blir chef över Icas nya Group IT, som har det övergripande koncernansvar et som it-chef för Ica i Sverige, Norge och Baltikum samt för Ica-banken och Ica Fastigheter.

Chef för den svenska it-organisationen blir Filippa Jennersjö.
IT Services ska Ola Andreasson basa över.