På ett åttiotal myndigheter runt om i Sverige arbetar it-ansvariga just nu med en undersökning från Riksrevisionen. Svaren, som ska vara inlämnade senast den 8 mars, kommer ligga till grund för Riksrevisionens största genomlysning på mer än tio år av problemet med havererade it-projekt inom offentlig sektor.

– Det finns en slags mytbildning om att många statliga it-projekt blir försenade eller alldeles för dyra. Vi vill veta om det stämmer. Vi ställer frågor kring orsakerna och försöker ta reda på konsekvenserna, säger Bengt Andersson på Riksrevisionen.

Konkret innebär utredningen att 80 av Sveriges största myndigheter krävs på svar om pågående och avslutade it-projekt, varför investeringar blivit dyrare än väntat och vilka konsekvenser det fått för verksamheten. Syftet är att få grepp om hur stort problemet är med sprängda it-budgetar i offentlig sektor samt nå klarhet i vem som bör ta ansvaret när det sker.

Projektet har fått namnet ”fördyring av statliga it-investeringar” och följer på Riksrevisionens tidigare undersökning ”it över gränserna”, som genomfördes i slutet av 2009. Då var syftet att ta reda på varför angelägna it-investeringar i offentlig sektor aldrig kommer till stånd. I det nya projektet tittar man alltså istället på genomförda it-projekt som dragit ut på tiden och sprängt sin ursprungsbudget.

Enligt Riksrevisionen pekar beräkningar på att it är den tredje största kostnaden för statsförvaltningen, efter personal och lokaler. Ett 70-tal myndigheter står för mer än 80 procent av statsförvaltningens totala it-kostnader, hävdar myndigheten vidare.

Under året som gått har både Försäkringskassans och Försvarets respektive SAP-implementationer fått utstå hård kritik på grund av förseningar och skenande kostnader. Även leverantörer som Logica, IBM och Accenture har kritiserats för sin del i projekten.

Fakta

Runt 80 av Sveriges största myndigheter ingår i Riksrevisionens granskning av it-projekt som sprängt sin budget. De är:

 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Banverket
 • Bolagsverket
 • Boverket
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Domstolsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Finansinspektionen
 • Fiskeriverket
 • Fortifikationsverket
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets radioanstalt
 • Försvarsmakten
 • Försäkringskassan
 • Göteborgs universitet
 • Högskoleverket
 • Kammarkollegiet
 • Karolinska institutet
 • Konkurrensverket
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kungl. biblioteket
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Kustbevakningen
 • Lantmäteriet
 • Linköpings universitet
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Lunds universitet
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Radio- och TV-verket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Riksgäldskontoret
 • Rikspolisstyrelsen
 • Rättsmedicinalverket
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens fastighetsverk
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Statens geotekniska institut
 • Statens jordbruksverk
 • Statens järnvägar
 • Statens kulturråd
 • Statens pensionsverk
 • Statens skolverk
 • Statistiska centralbyrån
 • Statskontoret
 • Stockholms universitet
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Tillväxtverket
 • Totalförsvarets pliktverk
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Verket för högskoleservice
 • Verket för innovationssystem
 • Vägverket
 • Åklagarmyndigheten