Därmed står Hovrättens tidigare beslut från våren 2010 fast, vilket innebär att Teliasonera efter flera års processande nu tvingas lämna ut vem eller vilka som låg bakom den aktuella fildelningssajten Swetorrents.org.

Det är filmbolagen Svensk Filmindustri, Filmlance International, Pan Vision och Yellowbird W-2 vars filmer delats ut på webbplatsen Swetorrents.org och som krävt information av Teliasonera.

Filmbolagen har haft Svenska Antipiratbyrån som juridiskt ombud.

Sedan ärendet behandlades av Hovrätten för snart tre år sedan har fildelningssajten försvunnit och finns inte längre kvar på den aktuella webbadressen.

Efter det att både Södertörns tingsrätts dom i slutet av 2009 och sedan Svea hovrätt sedan fastställt domen, har Teliasonera begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Hovrätten konstaterade i domskälen att upphovsrättsskyddade verk sannolikt gjorts tillgängliga för allmänheten i den mening som avses i upphovsrättslagen genom överföring till allmänheten och att detta gjorts möjligt genom hemsidan www.swetorrents.org.

I det fallet delade hovrätten tingsrättens bedömning att "intrången skett i sådan stor omfattning att skälen för ett informationsföreläggande uppväger den olägenhet eller det men som åtgärden innebär för de som drabbas av den och förutsättningar för att lämna den informationen därför föreligger".

Genom att Högsta domstolen nobbar Teliasonera prövningstillstånd tvingas nu Teliasonera lämna ut uppgifter till filmbolagen om vem och eller vilka som låg bakom fildelningssajten Swetorrent.org.