Som Computer Sweden tidigare skrivit vill regeringen med finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf ändra de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga beskattningen av fåmansbolag.

Förändringen skulle innebära att delägarskap i bolag med en spridd ägarandel får ändrad skatt, från att ha beskattats som kapital till att beskattas som inkomst av tjänst. I praktiken innebär det att skatten på inkomster från delägarskap höjs från 20 till 57 procent på belopp över en viss nivå.

Förslaget håller nu på att utvärderas, men har mött skarp kritik, inte minst från it-branschen. Detta för att många entreprenörsbolag använder delägarskap som ett sätt att locka till sig ny personal. Det snabbväxande konsultbolaget Netlight sa i maj att detta skulle omöjliggöra den typ av tillväxtresa de har gjort.

– Vi vill hitta entreprenörssjälarna – och för dem är det viktigt med delägarskap. Det är ingen lön, utan ett sätt för oss att skapa en delaktighet i bolaget och för att få den anställde att satsa långsiktigt, sa Lars Olof Elfversson, vice vd på Netlight, till Computer Sweden.

Lagrådet, den myndighet som granskar lagförslag innan de behandlas i riksdagen, har nu kommit med sitt yttrande i saken – och de riktar skarp kritik mot förslaget.

Lagrådet skriver att det framstår som ”tveksamt om de framlagda förslagen är utformade så att de kan antas tillgodose de i remissen angivna syftena, liksom om de är så utformade att problem inte uppstår vid tillämpningen”.

Lagrådet avslutar med att det ”inte kan tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning”.

Finansminister Anders Borg skriver i en kommentar till yttrandet att regeringen avser att gå vidare med ett kapitalandelskrav. Att
vissa grupper kan komma att finna nya vägar att få lägre skatt motiverar inte att kända brister inte åtgärdas.

"Vid den fortsatta beredningen kommer regeringen bland annat att pröva om det alls är lämpligt att gå vidare med förslaget om det höjda löneuttagskravet, eller om det kan behöva förändras, för att möta Lagrådets synpunkter", skriver finansministern.