Connectas kvartalsförlust var den första sedan fjärde kvartalet 2003, och aktien har gått ned 6,5 procent på torsdageftermiddagens Stockholmsbörs.

Rörelseresultatet uppgick under årets tredje kvartal till minus 2,1 miljoner kronor efter intäkter på 140 miljoner kronor, vilket kan jämföras med oktober till december 2003, då uppskjuten skatt gav ett negativt nettoresultat efter ett svagt positivt rörelseresultat.

Vd Leif Lindqvist skriver att han hoppas att det ljusnar framöver, när bolagets nya strategi har börjat sätta sig.

– Under kvartalet nådde vi inte den intäktsnivå som behövs för att nå lönsamhet, utan redovisar en förlust. Förutom en sämre försäljning påverkade också våra interna initiativ för omställningen till den nya strategin möjligheterna till att generera intäkter, konstaterar han och utvecklar:

– En annan aspekt av den nya strategin är att vi ökar andelen konsulter i våra dotterbolag. Allt annat lika innebär det att omsättningen per medarbetare minskar eftersom snittpriserna är lägre i dotterbolagen. Vi arbetar dock aktivt med att rekrytera konsulter på alla nivåer för att få upp volymerna. Strategiomställningen slår med andra ord hårt mot lönsamheten kortfristigt, men jag är övertygad om att den kommer att betala sig på sikt.