Försvarsmakten har beslutat att ersätta sitt nuvarande intranät med en lösning som bygger på Microsofts Sharepoint. För detta behövs konsulthjälp och nu har en upphandling genomförts.

Upphandlingen har gjorts av FMV, Försvarets Materielverk, och är uppbyggd som ett kombinationsavtal med både rangordning av leverantörerna och med förnyad konkurrensutsättning i vissa delar.

Något totalvärde av upphandlingen och ramavtalet framgår inte, annat än Försvarsmakten bedömer behovet av Sharepoint-expertis till 15 000 timmar om året. Men den volymen kan komma att öka eftersom även Försvarets Materielverk kan avropa på avtalet.

De tre leverantörer som fått tilldelningsbeslut är Consid, Precio Systemutveckling och Connecta. Ramavtalet består av fem olika komptensnivåer, varav leverantörerna är rangordnade i de fyra första nivåerna.

I det fallet är Consid rangordnad som nummer ett, Precio Systemutveckling som nummer två och Connecta som nummer tre.

När det gäller den femte och högsta kompetensnivån, kommer man att tillämpa förnyad konkurrensutsättning inom ramen för den. Ramavtalet har en grundavtalstid på två år, men med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Efter ett år görs också en omprövning av den ursprungliga rangordningen av leverantörerna inom de fyra första kompetensnivåerna, och det kan innebära att rangordningen kan förändras.

Totalt offererade 17 bolag i upphandlingen. Avtal kan tecknas efter sedvanlig tiodagarsfrist för eventuella överprövningar.