För fyra år sedan valde den danska konsultjätten KMD att etablera sig i Sverige. Men de stora framgångarna i grannlandet har uteblivit. Den tidigare Sverige-vd:n Maria Bohlin lämnade bolaget för ett halvår sedan.

Under sommaren valde KMD att dra sig ur det ramavtal för ekonomisystem som bolaget har tecknat med Ekonomistyrningsverket, ESV. Enligt KMD.s Sverige-vd Björn Wiktorsson beror det på att lönsamheten var för dålig.

– KMD har på grund av dålig lönsamhet för avsikt att avveckla verksamheten erp-system till offentlig sektor i Sverige. Därav har vi från vår sida begärt att få utträda ur ramavtalet med ESV. Denna begäran har ESV accepterat, svarar han via mejl.

Att erp-delen skrotas har även inneburit stora neddragningar i KMD:s svenska verksamhet.

– All personal som var verksam inom området erp-system har sagts upp, vilket innebär cirka 35 personer, konstaterar Bjön WIktorsson.

Innebär avvecklingen av bolaget att ni kommer att lämna Sverige helt och hållet?
– Bolaget avvecklas ej, det som avvecklas är verksamheten erp-system till offentlig sektor.

KMD kommer dock inte att lämna den svenska marknaden helt och hållet. Så här svarar Björn Wiktosson på frågan om var fokus kommer att ligga framöver.

– KMD A/S har under juli månad tecknat avtal med OKQ8, som omfattar Sverige och Danmark, om outsourcing av it-drift och applikationshantering. Detta avtal innebär att viss verksamhet kommer bedrivas i KMD Sverige AB. KMD-koncernen ser att det finns goda möjligheter till fler av affärer inom denna sektor på den svenska marknaden.

Från det danska moderbolagets håll är man långt ifrån nöjd med utfallet av det svenska äventyret.

– Vår insats som leverantör av ekonomisystem till den offentliga sektorn i Sverige har dessvärre inte givit det fotfäste vi önskat. Därför har vi valt att lägga ner den verksamheten. KMD har dock fortsatta ambitioner om att finnas i Sverige, och under sommaren har KMD och OK-Q8 ingått ett femårigt avtal om outsourcing och it-drift, säger Morten Langager, kommunkations- och marknadsdirektör.

– Att de har valt oss som samarbetspartner i sin samlade organisation illlustrerar att de ser vår breda erfarenhet och kompetens inom it-outsourcing. Vi ser avtalety som en spännande möjlighet för att komma in på den svenska markanden för applikationshantering och it-drift.